VietLove - Danh sách Truyện nghe theo tên Truyện
(3190)    right arrow  

Ði đâu cho thiếp theo cùng
Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam